Skip to main content

LATCH logo

LATCH

Yn cefnogi plant a’u teuluoedd pan maent eu angen fwyaf.

Mae derbyn y newyddion bod gan eich plentyn ganser yn ergyd dinistriol. Gyda misoedd ac weithiau blynyddoedd o driniaeth llafurus yn eich wynebu ynghyd â dyfodol anhysbys o’ch blaen, mae troeon yr yrfa cysylltiedig yn aml yn cael eu gweld gan deuluoedd fel “bod ar gar sglefrio”.

Mae LATCH yn elusen sy’n cefnogi teuluoedd plant sy’n derbyn triniaeth ar gyfer canser yng Nghymru.

Yn 2005, adleolwyd LATCH o’i chanolfan wreiddiol yn Ysbyty Llandochau ym Mhenarth i’r Uned Oncoleg Pediatrig yn Ysbyty Plant Cymru yng Nghaerdydd. Fel rhan o’r symud, cododd LATCH £800,000 ar gyfer llawr ychwanegol er mwyn darparu llety teulu neilltuol ac adran glaf allanol oncoleg plant.

Yn cefnogi teuluoedd trwy gyfnod anodd

Mae LATCH yn deall y baich ariannol ac emosiynol a wynebir gan deuluoedd yn edrych ar ôl plentyn sydd â chanser yn ogystal â delio gyda bywyd teuluol yn ystod arosiadau hir yn yr ysbyty. Yn aml mae angen i deuluoedd deithio dros 200 milltir i dderbyn triniaeth.

Mae LATCH yn darparu llety ar y safle yn rhad ac am ddim i gadw teuluoedd gyda’i gilydd yn ystod arhosiad eu plentyn yn yr ysbyty. Yn ogystal â llety steil gwesty, mae yna gyfleusterau cegin, bwyta, golchdy ac ystafell fyw gymunedol.

Mae LATCH yn cynnig grant cefnogaeth ariannol gychwynnol i bob teulu i dalu am eu hanghenion uniongyrchol, a chefnogaeth ariannol barhaol drwy flynyddoedd y driniaeth.Mae pob teulu hefyd yn derbyn grant blynyddol i gymryd gwyliau sydd eu hangen yn fawr.

Mae LATCH yn ariannu tri gweithiwr cymdeithasol ymroddedig sy’n sicrhau bod teuluoedd yn derbyn cefnogaeth ymarferol, emosiynol ac ariannol. Maent yn darparu cyngor ar hawlio budd-daliadau a sut i gael grantiau i dalu am dreuliau ychwanegol, megis teithio, gwres a gofal plant ychwanegol ar gyfer brodyr a chwiorydd.

Mae LATCH wedi recriwtio dau weithiwr cefnogi i gynnig cymorth ymarferol i’r teuluoedd tra eu bod yn yr ysbyty. Maent yn ymgymryd â thasgau megis, siopa bwyd, casglu brodyr a chwiorydd o’r ysgol neu gadw cwmni i’r plentyn pan mae’r rhieni angen gadael yr ysbyty neu yn syml angen egwyl – unrhyw beth er mwyn gwneud bywyd ychydig yn haws.

Cefnogi’r Uned Oncoleg Pediatrig yn Ysbyty Plant Cymru

Mae LATCH yn ariannu pryniant offer meddygol ac amrediad o brosiectau clinigol a anelir at wneud bywydau plant yn fwy cyfforddus ar y wardiau, gartref ac yn y gymuned.

Mae LATCH yn darparu coetsis arbenigol i wella symudedd plant sydd wedi colli’r gallu i gerdded oherwydd triniaeth. Hefyd, yn ddiweddar mae wedi darparu arian ar gyfer peiriant Optia Apheresis i gynaeafu celloedd coesyn o blant.

Cynorthwyodd LATCH yr ariannu ar gyfer seicolegydd i ddarparu cefnogaeth broffesiynol ar gyfer plant a’u teuluoedd drwy unrhyw drafferth y maent yn ei wynebu.

Mae LATCH yn noddi tîm clinigol sy’n gyfrifol am gynllunio crynodebau triniaeth a chynlluniau dilyniant tymor hir ar gyfer claf sydd wedi goroesi canser plentyndod.

Mae LATCH yn ariannu prosiect ymchwil sy’n edrych ar effeithiau’r driniaeth ar gyfer Lewcemia Lymphoblastic difrifol ar yr esgyrn.

Cefnogi gweithgareddau i gadw hwyliau’r plant i fyny

Mae LATCH yn cydnabod bod gweithgareddau a phleserau yn gallu rhoi hwb i’r morâl a dal sylw plant yn ystod triniaeth. Tra mae plant yn yr ysbyty maent yn colli cyffro a strwythur eu bywydau bob dydd yn enwedig.

Mae LATCH yn cynnal parti Nadolig blynyddol er mwyn i’r plant i gyd ddod at ei gilydd a chael hwyl!

Mae LATCH yn trefnu gweithgareddau megis sesiynau peintio wythnosol ar y ward ac yn buddsoddi yn y teganau a gemau cyfrifiadur diweddaraf.

Mae LATCH yn mynd a’r plant a’u teuluoedd ar wibdeithiau i barciau thema a sioeau teulu.

Mae LATCH yn trefnu ymweliadau arbennig gan bobl enwog i’r wardiau.

Mae eich cefnogaeth yn hanfodol er mwyn i ni barhau gyda’r gwaith da.

Nid yw LATCH yn talu pobl i godi arian ac mae’n dibynnu ar ein cefnogwyr hael, sydd fel arfer yn ffrindiau a theuluoedd i’r plant rydym yn edrych ar eu hôl, ynghyd ag aelodau’r gymuned a sefydliadau busnes.

Dyma rhai ffyrdd y gallwch helpu.

  • Anfonwch rodd yn uniongyrchol atom ni. Cydnabyddir pob rhodd. Gallwch hefyd wneud rhoddion trwy ein gwefan: www.latchwales.org
  • Gofynnwch am becyn codi arian gan swyddfa LATCH. Mae hyn yn cynnwys nifer o syniadau am godi arian.
  • Cysylltwch ag un o’n hadrannau gwirfoddol ledled Cymru sy’n cydlynu a threfnu gweithgareddau codi arian o fewn eu cymunedau eu hunain.
  • Cyfraniadau Rhodd Cymorth (gallwn gynyddu eich cyfraniadau wrth 25% gan adennill y dreth incwm a delir).
  • Rydym wedi cofrestru gyda “Give As You Earn” Cymru. Cysylltwch â’ch cyflogwr am fanylion.
  • Gadewch gymynrodd i LATCH yn eich ewyllys.
  • Cynyddwch ymwybyddiaeth o LATCH yn eich cymuned.
  • Prynwch “fricsen” am £10.00 a chael eich enw arno am y dyfodol ar y gwaith celf unigryw a gomisiynwyd ar gyfer llety rhieni LATCH.

Os hoffech ragor o wybodaeth am LATCH cysylltwch os gwelwch yn dda â:

Gweinyddwr LATCH
Ysbyty Plant Cymru
Parc Mynydd Bychan
CAERDYDD
CF14 4XW

Ffôn: (029) 2074 8859
Ffacs: (029) 2074 8868
Ebost: info@latchwales.org

Ymwelwch â’n gwefan: www.latchwales.org lle dowch o hyd i lawer iawn mwy o wybodaeth am LATCH a syniadau ar gyfer codi arian.

Charity Reg number
Rhif elusen 1100949

Latest News

August 3, 2018

Annual LATCH Golf Day Raises Over £7,500

The LATCH Welsh Children’s Cancer Charity Annual Charity Golf Day was held at Glamorganshire Golf Club on Friday 12th July, attended by over 120 local… More»

July 31, 2018

Programme of Events for Teenagers This August

To help support teenagers with cancer, LATCH has arranged a Programme of Summer Events, featuring a range of exciting activities. The events and activities will… More»

© 2018 LATCH Welsh Children's Cancer Charity. All rights reserved.
Registered Charity No. 1100949. Website by Blueygreen